Környezetvédelmi engedélyeztetés

Egy gazdálkodó szervezet működéséhez rendkívül sok engedélyt köteles megszerezni a jogszabályi követelményeknek való megfelelés teljesítése érdekében. A környezetvédelmi engedélyeknek és az engedélyezési eljárásoknak számos formája létezik, melyek a megszerzéshez szükséges idő és az eljárások összetettségének tekintetében is igen változatosak. Ma már kevés olyan tevékenységi kört lehet említeni, ahol ne lenne szükséges a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulásához, engedélyéhez.

Léteznek a létesítést megelőző engedélyezési eljárások, mint például az egységes környezethasználati engedély. Ezek adott időtartam után csak akkor tarthatók érvényben, ha a környezetvédelmi hatóság által előírt teljeskörű vagy részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot végeztet el a környezethasználó.

Vannak olyan eljárások, melyekben a környezetvédelem, mint lényeges szempont környezetvédelmi fejezet, környezetvédelmi dokumentáció elkészítését, előzetes vizsgálati dokumentációt, hatásbecslési dokumentációt, hatásvizsgálatot írják elő. Emellett az engedélyek jelentősebb része az egyes környezeti elemekre vonatkozóan kerül kiadásra. Ilyenek a légszennyező forrásokkal, a hulladékkezeléssel, a felszíni vizekbe történő kibocsátásokkal, felszín alatti vízkészlet használattal, szennyező anyagok elhelyezésével és bevezetésével, kárelhárítással, a környezeti zajjal és rezgéssel kapcsolatos engedélyek, természetvédelmi engedélyek, kiemelt fontosságú NATURA 2000 –es területek megóvása.

Környezetvédelmi engedélyeztetéssel kapcsolatos szolgáltatásaink:

  • Előzetes vizsgálathoz, előzetes konzultációhoz, környezeti hatásvizsgálathoz, egységes környezethasználati engedélyhez szükséges dokumentáció elkészítése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint
  • Teljes körű illetve részleges környezetvédelmi felülvizsgálatok, környezeti teljesítményértékelés végzése a 1995. évi LIII. törvény, illetve a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerint
  • A 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti telepengedélyezési eljárás környezetvédelmi dokumentációjának kidolgozása
  • Építési, bontási, használatbavételi engedélyezési dokumentációk, megvalósíthatósági tanulmányok, rendezési tervek környezetvédelmi fejezeteinek készítése a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet szerint
  • Vízjogi engedélyeztetés 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerint
  • A szennyező anyagok elhelyezésének és bevezetésének engedélyeztetése, kármentesítéssel összefüggő tényfeltárásokkal, beavatkozással, kármentesítési monitoringgal kapcsolatos dokumentációk, engedélyeztetések a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet követelményei szerint
  • A légszennyező források engedélyeztetése a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet követelményeinek megfelelően
  • Hulladékkezelés (gyűjtés, begyűjtés, szállítás, előkezelés, tárolás, hasznosítás, ártalmatlanítás) engedélyeztetése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény szerint.
  • A veszélyes anyagokkal, veszélyes készítményekkel végzett tevékenység bejelentése illetve a tevékenységekben bekövetkezett változások jelentése a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szabályai szerint.